Asylsøkere nekter å la seg teste for tuberkulose

Utlendingsdirektoratet (UDI) ber om hjelp etter at enkelte grupper asylsøkere på Refstad asylmottak i Oslo nekter å la seg teste for tuberkulose.

Å nekte å la seg teste for tuberkulose har forsinket arbeidet med å få asylsøkere brakt videre i systemet, og det har dermed oppstått kapasitetsproblemer. UDI tok opp denne saken i et brev til Justisdepartementet allerede i mai i år. Justisdepartementet søkte råd hos Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og har nylig fått et svar som ikke ser ut til å innebære noen løsning.Problemet er blant annet at tvangsmidler for å gjennomføre undersøkelsen bare kan benyttes dersom det foreligger «overveiende sannsynlighet for smitte hos den enkelte asylsøker».

Lovbestemt undersøkelse

Alle nyankomne asylsøkere skal gjennom en lovpålagt tuberkuloseundersøkelse. Denne gjennomføres ved røntgenbilde av lungene og en Mantoux-test – et sprøytestikk med tuberkulin i armen, der resultatet avleses etter tre dager.

Problemet har oppstått ved at enkelte asylsøkere, spesielt fra Nigeria, har nektet å møte opp for å få avlest Mantoux-testen. Dermed må de vente i åtte uker for å ta testen på nytt. UDI antar at hensikten med å ikke la seg teste, er å bli værende i transittmottak i Oslo-området, går det fram av brevet til Justisdepartementet.

Smitterisiko

UDI opplyser at det i løpet av februar og mars i år ble registrert flere asylsøkere fra Nigeria som nektet å komme til avlesning av Mantoux-testen. «De opptar plasser på Refstad ankomsttransitt, som er avhengig av en jevn gjennomstrømning av asylsøkere. 45 slike tilfeller ble overført til Kasper avlastningstransitt for å unngå reduksjon av kapasitet på Refstad», skriver UDI.

Videre opplyser UDI at i perioden april-mai har en ny gruppe asylsøkere nektet å gjennomføre den lovpålagte røntgenundersøkelsen. «Gruppen er hovedsakelig fra Nigeria. Hensikten antas igjen å være å forlenge deres opphold i Oslo-området», heter det i brevet.

UDI påpeker at dette har medført problemer for kapasiteten ved mottakene, og i tillegg en smitterisiko for både beboere og ansatte.

Strenge vilkår

HOD påpeker i et brev til Justisdepartementet 16. oktober at smittevernloven har bestemmelser om tvungen undersøkelse. Men vilkårene for å kunne tvangsundersøke personer etter smittevernloven er svært strenge, og krever blant annet at det etter en faglig vurdering er grunn til å anta at personen er smittet.

HOD skriver også at tvang ikke kan anvendes på grupper, bare på enkeltindivider. «Smittevernlovens bestemmelser er derfor lite anvendelige for å håndtere grupper av asylsøkere som nekter på la seg teste for tuberkulose.» Begrunnelsen for dette standpunktet er at man sjelden vil ha holdepunkter for å anta at en person er smittet av tuberkulose.